Không có đàn ông thì ta tự làm hạnh phúc cho nhau

29:22